NTT Data Centre, Mahape

2019-21, Mumbai

Architect : N M Salim & Associates

Data Centre

2021-22, Chennai

Architect : Eskay Design

Data Centre

2021-22, Bangalore

Architect : N M Salim & Associates

3X Data Centre

2022-23, Bangalore

Architect : N M Salim & Associates