NTT Data Centre, Mahape

2019-21
Mumbai

Architect : N M Salim & Associates

Data Centre

2021-22
Chennai

Architect : Eskay Design

Data Centre

2021-22
Bangalore

Architect : N M Salim & Associates

3X Data Centre

2022-23
Bangalore

Architect : N M Salim & Associates